Anja Striberny (Nofima)

Anja Striberny er forsker i avdeling Produksjonsbiologi i Nofima AS, Tromsø hvor hun hovedsakelig er involvert i forskningsprosjekter som setter søkelys på settefiskproduksjon i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi. Hun er fiskefysiolog med doktorgrad på sesongrytmer i appetittregulering hos anadrom røye fra Universitetet i Tromsø i 2018. Etter det forsket hun som postdoc på forskjellige smoltifiseringsmetoder brukt i smoltproduksjon.