John Davidson (Freshwater Institute)

John Davidson er forsker ved Conservation Fund’s Freshwater Institute, hvor han har vært ansatt i 25 år. John har en bachelorgrad i biologi fra Shepherd University, en mastergrad i Fisheries and Wildlife Resources fra West Virginia University, og en næringsrettet Dr. philos.-grad fra Universitetet i Bergen. John har publisert mer enn 50 fagfellevurderte forskningsartikler om…

Lars Galtung (Cermaq)

Lars Galtung har bakgrunn fra lignende roller i meieribransjen. Avdelingen står for implementeringen av Cermaqs bærekraftstrategi med mål om å forbedre Cermaqs resultater når det gjelder klima, miljø og samfunnsbidrag. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har bakgrunn fra private virksomheter innen IT, finans og energi.

Jelena Kolarevic (UiT)

Jelena Kolarevic er professor i RAS-biologi ved UiT – Norges arktiske universitet.  Hun er biolog med bakgrunn i populasjonsøkologi, fiskefysiologi, molekylærbiologi og reproduksjonsbiologi hos fisk. Siden 2008 har hun jobbet med forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til produksjon av laks i RAS-systemer. I sitt arbeid har hun fokus på fiskevelferd og -kvalitet, fiskens miljø, interaksjoner og…

Anja Striberny (Nofima)

Anja Striberny er forsker i avdeling Produksjonsbiologi i Nofima AS, Tromsø hvor hun hovedsakelig er involvert i forskningsprosjekter som setter søkelys på settefiskproduksjon i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi. Hun er fiskefysiolog med doktorgrad på sesongrytmer i appetittregulering hos anadrom røye fra Universitetet i Tromsø i 2018. Etter det forsket hun som postdoc på forskjellige…

René Alvestad (Nofima)

René Alvestad er forsker ved avdeling Produksjonsbiologi i akvakulturdivisjonen i Nofima. Han arbeider med problemstillinger knyttet til produksjonsteknologi, med fokus på resirkuleringssystemer og semilukkede sjøanlegg, vannkvalitet, og fiskevelferd og -fysiologi. Han har en bakgrunn innen akvakultur, med praktisk erfaring fra smoltproduksjon, og en doktorgrad innen analyse av produksjonsdata fra havbruk.

Trine Ytrestøyl (Nofima)

Trine Ytrestøyl er opprinnelig fra Trondheim hvor hun studerte biologi ved NTNU. Etter endt utdannelse i Trondheim flyttet hun til Sunndalsøra i 2001 for å begynne som stipendiet ved Akvaforsk. Tema for doktorgraden var faktorer som påvirker pigmentering av laksefilet.  Hun jobber nå som seniorforsker i avdeling for Fôrteknologi og ernæring med kontorsted på Sunndalsøra.…

Audun Iversen (Nofima)

Audun Iversen er forsker ved Nofima, og har siden 1998 jobbet med økonomi og forvaltning av både havbruks- og fiskerinæringen. Audun er sivil/-samfunnsøkonom og har jobbet mye med kostnads- og produktivitetsutvikling i oppdrett, herunder vilkår for og effekter av innovasjon. Audun har jobbet mye med samfunnsmessige betydning, gjennom blant annet ringvirkningsanalyser.

Henrik Rye Jakobsen (Fiskeridirektoratet)

Posisjon: Seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet Utdannelse: M.Sc Havbruksbiologi Arbeidssted: Fiskeridirektoratet, Bergen, Norge Arbeidsoppgaver: Havbruksbiolog som har jobbet i Fiskeridirektoratet siden 2013. Jobber med en rekke oppgaver, primært rettet inn mot drift og tilsyn av akvakultur, med hovedansvar for oppfølging av påvirkning fra akvakultur på det marine miljø. Har også oppfølging av tekniske krav til landbaserte akvakulturanlegg for…

Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen)

Susanna er fagrådgiver i Dyrevernalliansen. Susanna arbeider for å bedre velferden innen fiskeoppdrett, med fokus på settefisk og rensefisk. Hun har bidratt til å utvikle og videreutvikle flere av de største sertifiseringsordningene for fiskevelferd verden over. Hun har en mastergrad i biologi, og er utdannet ved University of Southampton, UK, og Universitetet i Oslo.

Aud Skrudland (Mattilsynet)

Fagdirektør Aud Skrudland, Mattilsynet region Midt. Veterinær, spesialist i fiskesykdommer, videreutdanning i offentlig rett og markedsføring. Arbeidet med akvakultur fra 1984 i fiskehelsetjenester, utvikling og markedsføring av medisinfôr og Mattilsynet. Erfaring fra lokalpolitikk, programstyrer i Forskingsrådet og styrearbeid i bank.