Om konferansen

Fremtidens smoltproduksjon - Fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Dato: 25-26. oktober 2016
Språk: norsk, samt profesjonell simultanoversettelse til engelsk

En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst i næringen. Nye innovasjoner i smolt og postsmoltproduksjon vil bli sentrale under den fjerde konferansen om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.

Gjennom smoltproduksjonen legges grunnlaget for en laks som har god helse, velferd, og ytelse i den tradisjonelle sjøfasen. Resirkulering er blitt vanlig, og man kan se en økende trend i retning av å produsere stor smolt (postsmolt) i lukkede anlegg. Det er også stor interesse for å utnytte slam fra slike anlegg til bl.a. biogassproduksjon.

Konferansen, som arrangeres av Nofima og Sunndal næringsselskap 25-26. oktober i Sunndalsøra, setter fokus på disse viktige temaene. Målgruppen er oppdrettere, teknologileverandører, myndigheter og forskere. I 2014 hadde vi over 220 deltagere, hovedsakelig fra Norge. I år satser vi også internasjonalt og har derfor leid inn profesjonelle simultanoversettere. Det vil i år bli anledning til å melde seg på en arrangert felttur til Lerøy sitt resirkuleringsanlegg på Belsvik i etterkant av konferansen, 27. oktober. I tillegg til omvisning på Lerøys landbaserte anlegg vil det også bli omvisning på et nærliggende sjøanlegg og en topp moderne fôringsflåte.

«Fremtidens smoltproduksjon» er den eneste konferansen i Norge med resirkulering av vann i akvakultur (RAS) som hovedfokus. Nofima har i flere år hatt et sterkt forskningsfokus på bruk av resirkulering av vann i akvakultur, fiskehelse og velferd, og robusthet hos smolt. Vi ble i 2015 tildelt et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) støttet av Norges Forskningsråd og partnerne. Dette senteret heter CtrlAQUA SFI, senter for oppdrett i lukkede anlegg.

Under årets konferanse vil det bli innlegg fra oppdrettere, leverandører, myndigheter og forskere innenfor temaene framtidens settefiskproduksjon, nye innovasjoner, dimensjonering og design av store anlegg (leverandøroppgave), slamhåndtering, samt biosikkerhet og kontroll i RAS.

Vi har også gode muligheter for stands inne i foajeen på konferansestedet der leverandører vil ha mulighet til å stille ut sine produkter.

Velkommen!

Fremtidens smoltproduksjon

Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 23.-24. oktober 2018.

Meld deg på